logo_subpagesActora Opleiden en Begeleiden

 

2012

 

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van begeleidings- en opleidingsopdrachten

 

 

Actora

Bureau in opleiden en begeleiden


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ACTORA en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


2. Grondslag offertes

Offertes van Actora zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. ACTORA zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.


3.Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die ACTORA voor de opdracht nodig heeft. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de

opdrachtgever, die bij werkzaamheden van ACTORA betrokken (zullen) zijn. Als ACTORA daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en internetaansluiting.


4.Het betrekken van derden bijopdrachtuitvoering

ACTORA heeft het recht derden bij de opdrachtuitvoering te betrekken en voor onderdelen in te schakelen. Derden zijn bekend met de werkwijze van ACTORA. ACTORA verplicht zich alleen gekwalificeerde medewerkers in te schakelen die op de hoogte zijn van en gehouden zijn aan de bepalingen en beroepscode van één van de volgende beroepsverenigingen; de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches ( NOBCO), het Nederlands Mediation Instituut (NMI), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP),

Stichting Orthomoleculaire Educatie SOE of Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2).


5. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.


6. Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming staan in de offerte aangegeven. Kosten worden berekend per dagdeel (ochtend, middag, avond), of delen daarvan. Deze zijn exclusief reisuren, reis-en verblijfskosten en kosten voor derden. Voor zover de opdracht dit verlangt, zullen deze kosten afzonderlijk worden doorberekend.


7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en kosten zoals in art. 6 genoemd Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt een wettelijke rente in rekening gebracht van minimaal 2%, zonder dat ingebrekingstelling is vereist. Indien betaling achterweg blijft, kan ACTORA met een beroep op de onzekerheidsconceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor diens rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of

opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal ACTORA de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de opleider(s)/ begeleider (s) worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ACTORA verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. ACTORA kan van te voren niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de laatste factuur is betaald en evaluatie met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.


10. Annuleringskosten

Indien de opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met ACTORA annuleert, is ACTORA gerechtigd bij een annulering binnen 3 weken vóór de afspraak 50%, en binnen 2 weken vóór de afspraak 100% van het voor de afspraak geldende gehele honorarium in rekening te brengen.

Bij coaching is annulering twee dagen voor de uitvoering kosteloos, bij annulering binnen twee dagen voor de uitvoering worden de kosten geheel in rekening gebracht.


11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden

bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft ACTORA vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dusver gehanteerde uurtarief als uitgangspunt wordt gehanteerd. ACTORA mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. ACTORA behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heet de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


12. Vertrouwelijkheid

ACTORA is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. ACTORA zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder overleg met ACTORA aan derden geen informatie over de werkwijze of materialen ter beschikking stellen.


13. Overmacht

Indien ACTORA verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of tijdig kan nakomen door overmacht zoals ziekte, staking van het openbaar vervoer, ed., zal binnen het ACTORA Netwerk tijdig en binnen redelijkheid naar adequate vervanging worden gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt zal de uitvoering waarin voor twee personen was voorzien, door één persoon worden volbracht, en wanneer de uitvoering door één persoon was voorzien is ACTORA gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, de overeenkomst te ontbinden dan wel de verplichtingen uit de overeenkomst gedurende een door ACTORA te bepalen redelijke termijn op te schorten. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie (waaronder ziekte van een of meer medewerkers) in de werkzaamheden van ACTORA, of oorzaken buiten de onderneming zoals

vervoersschade, vervoersstaking, en dergelijk. Van een geval van overmacht wordt door ACTORA ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, aan de opdrachtgever mededeling gedaan.


14. Aansprakelijkheid

ACTORA is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ACTORA van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ACTORA voor werkzaamheden in het kader van die opdracht in de laatste maand heeft verricht.


15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling oveleg te beslechten.


16. Beroepsregels

ACTORA en uitvoerders in het ACTORA Netwerk zoals vermeld in de offerte achten zich gehouden aan de professionele gedragsregels van één van de volgende beroepsverenigingen; de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches ( NOBCO), het Nederlands Mediation Instituut (NMI), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Stichting Orthomoleculaire Educatie SOE of Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2).


17. Eigendomsrecht

Alle gehanteerde methoden, methodieken en modellen zijn en blijven intellectueel eigendom van ACTORA, en kunnen slecht na wederzijdse akkoordverklaring over doeleinden en vergoeding door opdrachtgever voorandere doeleinden dan in het traject overeengekomen worden gebruikt.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Haaglanden.


© Actora

Bureau voor Opleiden en Begeleiden

Joan-Maetsuyckerstraat 131

2593 ZG Den Haag

gsm: 06-22623296

KvK-Haaglanden 27335145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.actora.nl