Actora Opleiden en Begeleiden


2012


Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten.
ACTORA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie om gaan is voor eigen verantwoording.
Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van ACTORA zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van ACTORA.  ACTORA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.
Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. ACTORA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van ACTORA beschikbaar is.


Aansprakelijkheid

Gebruiker sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Gebruiker in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:            

- de onmogelijkheid de website te gebruiken;                                                                                                  

- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;                                                   

- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Gebruiker, waaronder de website, door een derde.


© Actora
Bureau voor Opleiden en Begeleiden
Joan-Maetsuyckerstraat 131
2593 ZG Den Haag
gsm: 06-22623296
KvK-Haaglanden 27335145

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.