logo_subpagesactor_a


Uitgangspunten
Betrokkenheid bij mensen en inhoud
Denken in kansen en oplossingen
Passie, vitaliteit en talentontwikkeling
Goed werkgeverschap en verantwoordelijk werknemerschap
 
Actora wil mensen en organisaties helpen zichzelf te ontwikkelen door in een coproductie met henzelf [en leidinggevenden] sluimerende talenten en vaardigheden op te sporen en toe te passen in hun persoonlijke en functionele leven. Daarbij dienen organisaties hun verantwoordelijkheden te nemen opdat de [eventueel aanwezige] afrekencultuur kan veranderen in een krachtige leeromgeving. Het beoogde resultaat is veelzijdig: goed werkgeverschap, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaam ondernemen. Het ideale klimaat waarin werken in organisaties respectvoller en zinvoller wordt, waarin mensen weer plezier in hun werk hebben, een groter zelfvertrouwen, meer regie over hun leven en positief meewerken aan een creatief en innovatief klimaat en een hogere arbeidsproductiviteit. Werknemers laten zich aanspreken op verantwoordelijk werknemerschap. Meer weten klik hier


Goed werkgeverschap

gaat verder dan het garanderen van goede arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Het is gericht op duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is gericht op respect voor mens en natuur en het stimuleren dat werknemers activiteiten ondernemen waar passie en talent samenkomen. Met goed werkgeverschap trekt u het juiste talent aan voor uw onderneming en behoudt u talent.


Verantwoordelijk werknemerschap

Kenmerkt zich door het willen inzetten van talenten ten behoeve van de gezamenlijke onderneming. Het is gericht op verantwoordelijkheid dragen voor een arbeidsklimaat met respect voor mensen, blijvend leren en oog voor resultaat. Er is een goede balans tussen ontvangen en inzet plegen.


Maatschappelijke bijdrage


Actora beschouwt het als haar taak en opdracht om te voorzien in de actuele en toekomstige maatschappelijke vraag naar goed gekwalificeerde professionals. Goed gekwalificeerd wil zeggen dat professionals die bij Actora een begeleidingstraject of opleiding hebben gevolgd beschikken over een scherp oog voor de mogelijkheden en de grenzen van de veelsoortige situaties waarvoor zij in de praktijk (kunnen) worden gesteld; dat zij in staat zijn om in deze situaties kritisch, slagvaardig en effectief op te treden, en zij handelen vanuit een sterk ontwikkeld maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Maatschappelijk verantwoordelijk handelen impliceert streven naar het realiseren van duurzame oplossingen voor de concrete problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Actora streeft naar een duurzame samenwerkingsrelatie met instellingen en bedrijven.