logo_subpages

aanbod1


Professionele ondersteuning

Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom u besluit professionele ondersteuning of hulpverlening te overwegen. Meestal is een (ingrijpende) gebeurtenis in uw leven de aanleiding, maar het kan zijn dat u op een moment in uw leven bent aangekomen dat u extra steun nodig heeft om uw situatie (weer) te overzien en de juiste keuzes te maken. Het kan ook zijn dat u besluit tot een periode van bezinning en samen met iemand terug wilt kijken en onderzoeken of u nieuwe wegen wilt inslaan.

U bent over het algemeen psychisch gezond maar u komt er tijdelijk zelf niet uit. U kunt of wilt de ondersteuning niet in uw eigen sociale netwerk zoeken en vindt de stap naar de psycholoog of psychiater (nu) te groot. In dat geval is het de moeite waard om met ons in gesprek te gaan en te kijken of counselling of coaching iets voor u is.

 

Eclectisch werken

De keuze van een passende begeleidingsvorm is afhankelijk van de vraag, uw persoonlijke situatie, uw competenties en de context. Het is maatwerk!

Door opleidingen en ervaring, zie mijn profiel, heb ik mij voldoende bekwaamd in verschillende professionele begeleidingsvormen om maatwerk te kunnen leveren. Uitgaande van uw vraag zal in daarom in samenspraak met u een passend begeleidingstraject voorstellen. Het gaat zelden om één begeleidingsvorm sec. Mijn ervaring is dat bij iedereen een eigen mix van interventies vanuit verschillende begeleidingsvormen het beste werkt, Dat heet eclectisch werken. Ik sluit aan op wat u op het moment nodig heeft.

Voor veel mensen is het belangrijk om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden en daarom onderscheid ik een aantal begeleidingsvormen die de basis vormen voor uw traject met de kanttekening dat absolute grenzen moeilijk te trekken zijn.

Thema’s waar ik mensen bij begeleid zijn

-        Waardevol leven

-        De juiste keuzes maken

-        Zelfvertrouwen versterken

-        Goed partnerschap en ouderschap

-        Stressbronnen opsporen en (beter) omgaan met stress

-        Omgaan met veranderingen.

Een aantal thema’s sluit aan bij het open aanbod van workshops. Een combinatie van het volgen van een workshop naast individuele begeleiding is aan te raden.

    

Counselling

Counselling heeft zijn wortels in de Verenigde Staten van Amerika en Engeland. Het is eind jaren ’80 in Nederland geïntroduceerd. Counselling is o.a. gebaseerd op de principes van Gerard Egan en Carl Rogers. Counselling is laagdrempelige professionele psycho-sociale hulpverlening, geen therapie.

Counselling heeft niet tot doel om de oorzaken van problemen diepgaand te onderzoeken, naar wil mensen helpen zelf een relatief snelle, praktische en duurzame oplossing te vinden.

In tegenstelling tot veel traditionele vormen van hulpverlening gaat counselling uit van uw eigen kracht en is het uitgangspunt dat u zelf de expert bent . De begeleider helpt u in een (co) creatief proces, een gezamenlijke zoektocht, uw eigen oplossingen te ontdekken voor de (nieuwe) vraagstukken in uw leven. Councelling is ook heel geschikt als u vragen heeft op het gebied van zingeving.

 

Dilemmacoaching

Ons handelen komt voor het grootste deel tot stand op basis van onbewuste processen, we handelen meestal op onze “automatische piloot”.

Dit hebben we te danken aan onze herinneringen, emoties bij gebeurtenissen, scrips en referentiekaders die we in ons lange termijngeheugen hebben opgeslagen. We ontwikkelen voorkeurspatronen die typisch bij onze persoonlijkheid horen en we handelen daar naar. Vaak worden we hierin ook bevestigd door de directe omgeving.

Wat nu als u geconfronteerd wordt met ideeën of gebeurtenissen die niet kloppen met uw beelden, met de door uw gecreëerde werkelijkheid en uw persoonlijkheid? U merkt dat de ene norm de andere niet verdraagt. U raakt in verwarring en ervaart een dilemma wat onoplosbaar lijkt.

 

Goed nieuws! Het dilemma bestaat alleen maar binnen de kaders die u zelf hebt gesteld. Binnen die gestelde kaders bent u vastgeraakt in uw eigen (rol)opvattingen.

Gelukkig is het wel degelijk mogelijk om dilemma’s op te lossen. U kunt uw eigen kader ter discussie leren stellen, door een andere bril naar situaties leren kijken en de situaties vanuit meerdere perspectieven leren bekijken.

Buiten uw eigen kader treden is wel lastig. Het voelt alsof u dan geweld doet aan uzelf, maar het is de moeite waard.

U kunt leren kijken naar dilemma’s als observator, vanaf de tribune ziet u in de arena de twee tegenpolen van een dilemma zonder dat u zelf verstrikt raakt in een web van emoties , verlangens en normen.

Een dilemma ontstaat vooral omdat we denken in óf het een óf het ander. We moeten iets uitsluiten,we moeten kiezen.

We kunnen dit denken ook vervangen door én het een én het ander. Kiezen voor insluiten en niet voor uitsluiten.

We kunnen kiezen om het denken in schuld en het denken in oorzaak en gevolg los te laten, ruimte te scheppen en te onderzoeken in plaats van het veroordelen van anderen en onszelf.

Voorbeeld van dilemma’s die aan de orde kunnen komen

-        Het initiatief nemen - Volgen

-        Accepteren - Conflict zoeken

-        Afstand nemen – ( emotioneel) betrokken blijven

-        Vertrouwen geven – Controleren

-        Veranderen – Continueren van de huidige situatie

-        Rationeel of Emotioneel

-        Eigen belang – Dienstbaar zijn aan

-        Empowerment - Afhankelijkheid

 

Persoonsgerichte coaching

U bent gemotiveerd om uzelf beter te leren kennen en uzelf verder te ontwikkelen. U heeft duidelijke doelen voor ogen en wil met behulp van een coach werken aan het behalen van uw doelen. Bij coaching gaat het meestal om het verbeteren van uw persoonlijke effectiviteit. U leert reflecteren op uw eigen handelen en dat maakt dat u beter zicht krijgt op het effect van uw handelen op uzelf en uw omgeving. U gaat experimenteren met andere aanpakken, uw leert hieraan en zo verbreedt u uw handelingsmogelijkheden.


Persoongerichte coaching is meer ontwikkelingsgericht als u vooral doelen heeft op het gebied van persoonlijke groei, zelfinzicht en zelfsturing.


Persoonsgerichte Coaching is meer taakgericht naarmate uw doelen duidelijker in concrete resultaten zijn te benoemen, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan of studie.


Inzichtgevende gesprekken

U kunt uw coach een situatie voorleggen ( casus) en vragen om de situatie met u te onderzoeken, zodat u meer inzicht krijgt in uw gedragspatronen en uw drijfveren.

U kunt ook met uw coach verschillende keuzemogelijkheden bespreken alvorens een definitieve keuze te maken.


Voor alle begeleidingsvormen geldt

Duurzame resultaten

Door het gezamenlijke leerproces, waarin u eigen oplossingen zoekt, situaties vanuit verschillende invalshoeken bekijkt en uw eigen gedachten en gevoelens onderzoekt krijgt u inzicht in uw eigen mogelijkheden en gedragspatronen.

Het is fantastisch om te ervaren dat de door u zelf gekozen oplossingen werken. Het geeft zelfvertrouwen en versterkt uw zelfredzaamheid. U bent hierdoor (weer) opgewassen tegen toekomstige uitdagingen en u heeft de eigen regie over uw leven terug.

 

Werkwijze

De begeleiding vindt altijd plaats binnen een sfeer van respect, integriteit, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Uw verhaal staat centraal. In gesprek verkennen we samen welke vraagstukken of probleemgebieden voor u van belang zijn, welke doelen u zichzelf wilt stellen en waar u prioriteit wilt leggen. We brengen samen in kaart wat de mogelijkheden zijn van uzelf en uw sociale netwerk.

We kijken hoe u uw hulpbronnen en eigen (draag) kracht kunt versterken en ik help u een eigen plan te maken. U blijft eigen baas en bepaalt zelf welke stappen u maakt. De begeleider ondersteunt u bij het daadwerkelijk uitvoeren van uw plan.

 

Wat is er nodig?

-   Vertrouwen in de begeleider. Er moet al vanaf de start het gevoel zijn dat de begeleider u met respect bejegent, u niet veroordeelt en dat u vertrouwen heeft in haar deskundigheid om het (leer) proces te bewaken en samen met u resultaat te halen. We stellen dit vast in een kennismakingsgesprek waaraan voor u geen kosten zijn verbonden.

-   Motivatie en inzet. Ik vraag u hierop een inspanningsverplichting aan te gaan. Dat mag u natuurlijk ook van uw begeleider vragen.

-   De wil om naar uw eigen handelen (gedrag) te kijken, dit ter discussie te stellen en (nieuwe) mogelijkheden uit te proberen.

 

Omvang van een begeleiding traject

    Soms zijn 2 inzichtgevende gesprekken voldoende om weer verder te kunnen.

    Bij persoonsgerichte coaching is een traject van 5 tot 7 gesprekken met een frequentie van 2 weken gebruikelijk.

    Bij Counselling gaat het meestel een traject tussen de 5 tot 10 gesprekken.