logo_subpages

aanbod1De keuze van een begeleidingsvorm is afhankelijk van de vraag, de gewenste
opbrengst, de persoonlijke situatie en de context.  Het is ons vak als begeleidingskundige, om vanuit uw vraag te komen tot een passend antwoord, een passend traject. Dit zal meestal een combinatie, een mix van verschillende begeleidingsvormen zijn. Actora vindt dat de begeleidingsvraag steeds centraal moet staat en werkt niet vanuit een (standaard) aanbod of vorm. Voor uw duidelijkheid benoemen we wel een aantal begeleidingsvormen waarin wij ons hebben bekwaamd  Elke afzonderlijke  begeleidingsvorm heeft een eigen accent en doel.


Supervisie

Dit is een leertraject onder leiding van een supervisor. Centraal staat de persoonsgerichte beroepsontwikkeling of de persoonlijke leervragen die iemand [de supervisant] heeft over het werk. In supervisie worden werkervaringen als leermateriaal onderzocht en bewerkt en komt de supervisant door reflectie op de ervaringen tot nieuwe inzichten. De supervisor daagt uit tot het beschouwen van de eigen situaties vanuit verschillende perspectieven. De vaste en vaak belemmerende patronen worden opgespoord. Supervisor en supervisant gaan samen op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Met inzicht in het eigen gedrag, de achterliggende motieven en de effecten op anderen kan het functioneren in het hier en nu en in de toekomst worden verbeterd. Zie ook www.lvsc.eu, de site van de beroepsvereniging LVSC. Supervisoren die voor Actora werken, zijn bij deze vereniging geregistreerd en onderschrijven de gedragscode. Actora biedt supervisie aan voor individuen en groepen [max. 4 personen]


Intervisie

Dit is een onbegeleide vorm van deskundigheidsbevordering. Collega’s overdenken samen vraagstukken waar ze in de werkpraktijk tegenaan lopen. De doelen zijn: het vergroten van het eigen vermogen om vraagstukken op te lossen, een blijvend collegiaal leerverband tot stand brengen en de kwaliteit van het functioneren verbeteren. Er zijn verschillende vormen van intervisie.  Als u intervisie wilt implementeren in uw organisatie is het raadzaam een intervisietraining aan betrokken medewerkers te geven, of een aantal bijeenkomsten te laten begeleiden door een supervisor.


Coaching

Dit is een begeleidingstraject voor het verbeteren van de kwaliteit van de werkuitvoering. De coach stimuleert medewerkers [de coachees] om zichzelf te ontwikkelen en gebruik te  maken van hun eigen kracht, creativiteit en energie, in interactie met de werkomgeving (context). De coachee reflecteert op werkervaringen. Er zijn verschillende vormen van coaching. Van  ontwikkelingsgerichte coaching tot meer resultaatgerichte coaching. Coaching kan ook worden ingezet bij stressklachten, bij reïntegratie, bijvoorbeeld na een burn out of bij taakverbreding.  Afhankelijk van de behoefte en het gewenste resultaat volgt, na een intake, een advies welke vorm van coaching het meest effectief is. Zie ook www.nobco.nl de site van de Beroepsvereniging voor Coaches. Coaches die voor Actora werken, zijn bij deze vereniging aangesloten en onderschrijven de gedragscode.

aanbod3


Teamontwikkeling

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces. Ze krijgen inzicht in het eigen (groeps) functioneren en leren belemmerende patronen om te buigen tot effectiever functioneren. Het uitgangspunt is, dat teamleren de mogelijkheden van individueel coachen overtreft, omdat een groep een groter reservoir aan beelden en ideeën bezit dan een individu. Bij teamcoaching krijgt de groep de gelegenheid zich zingevend en resultaatgericht te ontwikkelen. De organisatie kan op deze manier de kwaliteiten van medewerkers binnen een team beter benutten.

Teamanalyse - Een teamcoach maakt samen met de teamleden een teamanalyse.  Hier wordt ook het niveau van functioneren vastgesteld en de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Het team stelt met hulp van de teamcoach het ontwikkelingsplan op waar aan zal worden gewerkt.

Teamonderhoud - Teamcoaching besteedt altijd aandacht aan het verder leren na de teamcoaching. Het team zal  als leergroep zelf regelmatig “teamonderhoud” moeten doen om gezond te kunnen blijven functioneren. Een teambijeenkomst met een begeleidingskundige houdt het team scherp en helpt om blokkades op te sporen en op te ruimen. Zo komt er weer nieuwe energie vrij.


Teamrevitalisatie - Het team (weer) vitaal maken betekent uit de bestaande routines  treden, grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden verkennen. Het durven opzoeken van ‘de plek der moeite’ en het aangaan van een diepgaand leerproces. De begeleidingskundige bewaakt de grenzen en begeleidt het proces. Deze vorm van leren is bijzonder geschikt voor teams die voor nieuwe uitdagingen staan, bijvoorbeeld bij een ingrijpende verandering.


Managementconsult

Als manager functioneert u meestal in complexe situaties waarin u constant moet afstemmen op nieuwe maatschappelijke vragen. Het initiëren en het doorvoeren van veranderingen vraagt veel aandacht. Er wordt steeds vaker een beroep op uw begeleidingsvaardigheden gedaan.  U neemt eigenlijk te weinig tijd om stil te staan, te reflecteren.  Misschien is het tijd om eens te denken aan een managementconsult? Iemand die met u meekijkt, iemand die zonder oordeel met u gaat sparren en die eerlijk confronteert en tegenwicht biedt. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:
•    Leiding geven aan veranderingsprocessen;
•    Omgaan met stress en toenemende werkdruk;
•    De eigen managementstijl;
•    Vitaal blijven en plezier in het werk houden;
•    Zingeving.


Loopbaanbegeleiding

Begeleiding in de keuze voor Empowerment en Rentmeesterschap

U staat op een kruispunt en twijfelt welke richting u uit zult gaan. Uw werk geeft u geen energie en voldoening (meer) en u vraagt zich wellicht af of u zo door wilt en kunt gaan. Het idee ‘knaagt’, dat u mogelijk nog niet alles uit het leven heeft uitgehaald en dat er misschien nog een ( andere)  taak te vervullen is. Herkent u dit? Vaak komen deze vragen op na een crisis. Dat kan het (dreigend) verlies zijn van een dierbare, een baan of uw gezondheid. Het kan ook teleurstelling zijn, een knak in uw vertrouwen in de mensen om u heen - uw persoonlijke omgeving of uw werkomgeving - waardoor u in verwarring bent en ‘afdrijft’ van uw kernwaarden en uw missie.  U kunt de keuze maken om u terug te trekken, ‘de schuldvraag’ blijven stellen, verbitteren of verdorren. U  kunt ook de keuze maken om in liefde  te willen helen en (uzelf) te vergeven. Een keuze, om het tot nu toe vanzelfsprekende ter discussie te stellen en  zekerheden los te laten. Kiezen voor het avontuur, kiezen voor een ontdekkingsreis naar uw ware missie en talenten. Als u die moedige keuze wilt maken, dan wil Actora graag uw reisleider zijn die u een boeiende tocht vol ontdekkingen belooft. U heeft dan een partner die u helpt in liefde te helen en obstakels uit de weg te ruimen.
U gaat op reis vanuit de volgende uitgangspunten:
-    Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven en een bijdrage leveren aan de wereld waarin wij mogen leven;
-    U bent regisseur van uw eigen leven met verantwoordelijkheid voor het optimaal ontwikkelen en inzetten van uw talenten;
-    Empowerment boven afhankelijkheid;
-    Dienstverlening boven eigen belang;
-    Avontuur boven zekerheid.